Inicio Actual Anteriores Revista Publicar Citar Enlaces Contato Información
REXISTRO USUARIO ACCESO USUARIO English Français Italiano Português Galego Español
  Para publicar  
 

Ver as orientacións e normas do proceso de publicación.

Envío de traballos

Os traballos serán inéditos e non terían sido publicados previamente, nin estar nin ser sometidos a avaliación noutra revista, e deben cumprir as condicións de Boas Prácticas de Escritura Académica.

Para o envío de traballos ou calquera consulta sobre o seu contido utilizar o correo electrónico da revista reec@educacioneditora.net.

Ao ser unha revista electrónica só serán aceptados para revisión os traballos enviados xa listos para a súa publicación directa, e que sigan xa que logo as nosas normas e orientacións (Ver instruccións para autores de formato e estilo).

Os traballos deben ser enviados como arquivo en formato MS Word ou OpenOffice non comprimido achego a unha mensaxe de correo electrónico no que deben figurar:

1. Os nomes e apelidos completos de todos os autores e o título do traballo.

2. O correo electrónico e dirección postal do autor de contacto.

Logo de recibir o traballo enviaremos un correo electrónico como acuse de recibo.

Admítense diversos tipos de traballos: dende informes de investigacións de corte cualitativo, cuantitativo ou mixto, ata traballos de revisión sobre as investigacións existentes ou novas perspectivas.

Orientacións para a publicación

Recoméndase utilizar a plantilla de REEC.

Os traballos, no seu conxunto e en cada unha das súas partes, deben estar dentro do ámbito da investigación internacional actual sobre o tema do traballo.

Os traballos deben axustarse, na medida do posible, a unha estrutura do tipo:

Título: conciso e descriptivo, e cuxas ideas clave débense corresponder coas do resumo e as palabras crave.

Resumo: proporciona unha visión xeral do traballo, resaltando os seus principais resultados e conclusións.

Palabras crave: aquelas de uso máis frecuente no ámbito internacional.

Fundamentación teórica, centrada na investigación precedente realizada.

A continuación, no caso de que o idioma non sexa o inglés, versión neste idioma do título (Title), resumo (Abstract) e palabras chave (Keywords).

Metodoloxía, coa descrición detallada do contexto, os suxeitos, e o estilo, os métodos, a recolleita de evidencias, así como os procedementos de análises da investigación.

Resultados, presentando os achados da investigación.

Discusión, onde os achados son postos no contexto da investigación previamente realizada.

Conclusións, indicando as principais achegas orixinais do traballo.

Implicaciones, co significado da investigación realizada e as súas limitacións.

Referencias axeitadas e actualizadas para a investigación. As referencias deben situarse no ámbito da investigación internacional actual sobre o tema do traballo.

Cando inclúe as cotas REEC, debe seguir o formato indicado en Citar

Formato e estilo, segue instrucións de formato de revista, mostra unha boa organización, é doado de entender e ben escrito.

Acéptanse como idiomas o español, portugués, catalán, vasco, galego, francés, italiano e inglés.

Os traballos non deben pasar dun total de 25 páxinas de extensión.

Siga as nosas instrucións para autores, e para calquera outra consulta relacionada co formato dos traballos dirixirse ao editor.

Proceso de revisión

Os traballos enviados serán revisados anónimamente por dous evaluadores externos. Non se aceptan traballos xa publicados anteriormente, tanto en soporte papel como electrónico.

Aceptación e publicación

Todos os manuscritos aceptados serán publicados electrónicamente cuatrimestralmente.

A revista permite que o/s autor(es) manter dereitos de autor e reter dereitos de publicación sen restricións.

A saída de cada número será anunciada aos incluídos na lista de correos da revista.

Non hai gastos de afiliación, de publicación nin de ningún outro tipo.

Educación Editora responsabilizase de que haxa alumenos unha copia de seguridade da revista, mais do acceso ao contido no caso de que deixara de publicarse.

Copyright y cesión de licencia

Sujeto a unha licencia Creative Commons CC-BY (Recoñecemento). (Ollar en http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).